Календар на данъчните и осигурителните задължения
 • 01-ви април - Авансови тримесечни вноски от лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, ролетка и други съоръжения за хазартни игри в казино, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета.

 • 07-ми април - Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри през месец март

 • 10-ти април - Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец март доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.

 • 10-ти април - Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.

 • 14-ти април - Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец март.

 • 14-ти април - Подаване на справка-декларация за месец март и внасяне на дължимия акциз за месец март.

 • 14-ти април - Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец март.

 • 14-ти април - Подаване на справка-декларация за месец април и внасяне на дължимия акциз за месец март.

 • 15-ти април - Подаване на годишна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност за 2004 г.

 • 15-ти април - Подаване на годишна данъчна декларация по чл.41 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2004 г. Дължимият данък по годишната данъчна декларация се внася в 30-дневен срок, считано от датата на подаването й.

 • 15-ти април - Подаване на справка от предприятията за изплатените през 2004 г. доходи, различни от трудови правоотношения и пенсии.

 • 15-ти април - Внасяне на авансовия данък за първо тримесечие на 2005 г. за доходите, получени от: отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие.

 • 15-ти април - Внасяне на дължимия окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 – 7 и 10 от ЗОДФЛ, когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.

 • 15-ти април - Внасяне на удържания окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.

 • 15-ти април - Внасяне на окончателния данък за месец март от бюджетните предприятия.

 • 15-ти април - Месечни авансови вноски за корпоративния данък за април по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 • 15-ти април - Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 • 15-ти април - Подаване от бюджетните предприятия на декларация по чл.51, ал.8 от ЗКПО за предходното тримесечие.

 • 15-ти април - Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.

 • 15-ти април - Внасяне на начислените еднократни данъци при източника за месец март върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.

 • 15-ти април - Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.

 • 20-ти април - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори

 • 30-ти април - Втора вноска за патентия данък за 2005 г.

 • 30-ти април - Внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец март.

 • 30-ти април - Подаване на тримесечна декларация по чл. 56, ал. 10 от ЗКПО за предходното тримесечие от лица, извършващи морско търговско корабоплаване.

 • 30-ти април - Внасяне на данъка по чл. 46в от ЗКПО върху нетния тонаж на корабите за месец март.

 • 30-ти април - Подаване на годишна данъчна декларация по по ЗКПО за 2004 г. от застрахователите.