УНИВЕРС КОНСУЛТ

е основана през 1996 г. от икономисти и юристи с езикова подготовка и комуникативни умения и изгражда своя облик и професионална практика в години на преход и постоянно променящо се законодателство.

Съдружниците и служителите във фирмата притежават богат теоритичен и практически опит като одитори, юристи и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудово законодателство, международните счетоводни стандарти и международните стандарти за финансово отчитане. Одиторите във фирмата са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

УНИВЕРС КОНСУЛТ

се стреми да постигне всеобхватна закрила на интересите на своите клиенти чрез работа в екипи, чиято дейност се ръководи от съдружник. Когато естеството на проблематиката налага това, дружеството привлича и външни консултанти от други области.

УНИВЕРС КОНСУЛТ

се стреми към извършване на бързи и квалифицирани услуги на възможно най-разумна цена. Общувайки постоянно със своите клиенти и партньори при определяне и разрешаване на техните проблеми, УНИВЕРС КОНСУЛТ установява дълготрайно сътрудничество и партньорски взаимоотношения. УНИВЕРС КОНСУЛТ работи с различни по правен статут клиенти от страната, като основополагащо начало в работата на дружеството е заложен стремежът, да се предлагат много вариантни и творчески решения на поставените въпроси.

Дружеството осигурява актуална информация за промените в данъчното законодателство, която своевременно предоставя на своите клиенти, съобразно спесификата на тяхната дейност.