Календар на данъчните и осигурителните задължения

 • 07-ми май - Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри през месец април.

 • 10-ти май - Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец април доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.

 • 10-ти май - Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.

 • 14-ти май - Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец март.

 • 14-ти май - Подаване на справка-декларация за месец март и внасяне на дължимия акциз за месец март.

 • 14-ти май - Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец март.

 • 14-ти май - Подаване на справка-декларация за месец април и внасяне на дължимия акциз за месец март.

 • 15-ти май - Внасяне на удържания окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.

 • 15-ти май - Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 • 15-ти май - Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.

 • 15-ти май - Внасяне на окончателния данък за месец април от бюджетните предприятия.

 • 15-ти май - Внасяне на начислените еднократни данъци при източника за месец април върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.

 • 15-ти май - Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на долежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.

 • 15-ти май - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

 • 20-ти май - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори

 • 31-ви май - .Внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец април.

 • 31-ви май - Внасяне на данъка по чл. 46в от ЗКПО върху нетния тонаж на корабите за месец април