Календар на данъчните и осигурителните задължения
 • 07-ми март - Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри през месец февруари.

 • 10-ти март - Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец февруари доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.

 • 10-ти март - Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.

 • 14-ти март - Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец февруари.

 • 14-ти март - Подаване на справка-декларация за месец февруари и внасяне на дължимия акциз за месец февруари.

 • 15-ти март - Внасяне на удържания окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
 • 15-ти март - Месечните авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15-ти март - Внасяне на окончателния данък за месец февруари от бюджетните предприятия.
 • 15-ти март - Внасяне на начислените еднократни данъци при източника за месец февруари върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
 • 15-ти март - Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
 • 15-ти март - Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.
 • 20-ти март - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
 • 31-ви март - Първа вноска на данъка върху превозните средства. Предплатилите до 31 март за цялата година, ползват отстъпка от по 5 на сто.
 • 31-март - Подаване на декларации по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ, за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили, от собствениците на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 тона.
 • 31-ви март - Първа вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци от юридически и физически лица. Предплатилите до 31 март данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто.
 • 31-ви март - Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия корпоративен данък за 2004 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 31-ви март - Подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2004 г. от бюджетните предприятия.
 • 31-ви март - Внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец февруари.
 • 31-ви март - Националните кооперативни съюзи отчитат пред Министерството на финансите набирането и целевото разходването на преотстъпения корпоративен данък.
 • 31-ви март - Втората вноска по § 46 от ПЗР на ЗКПО от данъчните задължения, възникнали в резултат на прилагането на отменената буква "б" от чл. 23, ал. 2, т. 16 за активите, за които признатата до 31 декември 2003 г. данъчна амортизация е равна или превишава амортизируемата им стойност (активите, които са напълно амортизирани към 31 декември 2003 г. съгласно данъчния амортизационен план).
 • 31-ви март - Внасяне на данъка по чл. 46в от ЗКПО върху нетния тонаж на корабите за месец февруари.
 • 31-ви март - Подаване на уведомление по реда на чл. 51а от ЗКПО от данъчно задължените лица, започнали изпълнение на инвестиционен проект преди 1 януари 2005 г.