Календар на данъчните и осигурителните задължения
 • 07-ми ноември .- Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри през месец октомври.

 • 10-ти ноември - Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец октомври доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.

 • 10-ти ноември - Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.

 • 14-ти ноември - Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец октомври.

 • 14-ти ноември - Подаване на справка-декларация за месец октомври и внасяне на дължимия акциз за месец октомври.

 • 15-ти ноември - Внасяне на удържания окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.

 • 15-ти ноември - Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 • 15-ти ноември - Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.

 • 15-ти ноември - Внасяне на окончателния данък за месец октомври от бюджетните предприятия.

 • 15-ти ноември - Внасяне на начислените еднократни данъци при източника за месец октомври върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.

 • 15-ти ноември - Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.

 • 20-ти ноември - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

 • 30-ти номеври - Четвърта вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци от юридически и физически лица.

 • 30-ти ноември - Внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец октомври. Внасяне на данъка по чл. 46в от ЗКПО върху нетния тонаж на корабите за месец октомври.