Календар на данъчните и осигурителните задължения


 • 01-ви октомври - Авансови тримесечни вноски от лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, ролетка и други съоръжения за хазартни игри в казино, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета.


 • 07-ми октомвври - Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри през месец септември. • 10-ти актамври - Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец септември доходи по трудови и извънтрудови правоотношения. • 10-ти октомври - Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено. • 14-ти октомври - Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец септември. • 14-ти октомври - Подаване на справка-декларация за месец септември и внасяне на дължимия акциз за месец септември. • 15-ти октомври - Внасяне на авансовия данък за трето тримесечие на 2005 г. за доходите, получени от: отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие. • 15-ти октомври - Внасяне на дължимия окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 - 7 и 10 от ЗОДФЛ, когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица. • 15-ти октомври - Внасяне на удържания окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд. • 15-ти октомври - Внасяне на окончателния данък за месец септември от бюджетните предприятия. • 15-ти октомври - Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. • 15-ти октомври - Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. • 15-ти октомври - Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г. • 15-ти октомври - Подаване от бюджетните предприятия на декларация по чл.51, ал.8 от ЗКПО за предходното тримесечие. • 15-ти октомври - Внасяне на начислените еднократни данъци за месец септември при източника върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице. • 15-ти октомври - Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък. • 20-ти октомври - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори. • 30-ти октомври - Подаване на тримесечна декларация по чл. 56, ал. 10 от ЗКПО за предходното тримесечие от лица, извършващи морско търговско корабоплаване. • 31-ви октомври - Четвърта вноска на патентния данък за 2005 г. • 31-ви октомври - Внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец септември. • 31-ви октомври - Внасяне на данъка по чл. 46в от ЗКПО върху нетния тонаж на корабите за месец септември.