Закон за ДДС

·         октомври14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец септември.14 октомври 2008

·         октомври14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.14 октомври 2008

·         октомври20

Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък20 октомври 2008

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

·         октомври10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 октомври 2008

·         октомври15

Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2008 г. от лица, придобили доходи от: стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.15 октомври 2008

·         октомври15

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за трето тримесечие на 2008 г. от лицето, придобило дохода.15 октомври 2008

·         октомври31

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 октомври 2008

·         октомври31

Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008г.31 октомври 2008

·         октомври31

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през септември са направени само частични плащания.31 октомври 2008

Закон за здравното осигуряване

Закон за корпоративното подоходно облагане

·         октомври10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 октомври 2008

·         октомври15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец септември.15 октомври 2008

·         октомври15

Внасяне на данъка върху приходите за месец септември от бюджетните предприятия.15 октомври 2008

·         октомври15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец септември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 октомври 2008

·         октомври15

Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 октомври 2008

·         октомври15

Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 октомври 2008

·         октомври15

Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.15 октомври 2008

·         октомври20

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 октомври 2008

·         октомври31

Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 октомври 2008

·         октомври31

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец септември.31 октомври 2008

Закон за местните данъци и такси

·         октомври31

Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на 2008 г.31 октомври 2008

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

·         октомври10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец септември 2008 г.10 октомври 2008

Кодекс за социално осигуряване

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

·         октомври15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември15 октомври 2008

·         октомври15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец септември15 октомври 2008