В момента предлагаме следните свободни позиции:

 

I. ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

Основни задължения:

 

- Съставя междинни и годишни финансови отчети;
- Изготвя статистически отчети и формуляри.
- Отговаря за изготвянето на регулярни справки към БНБ и други контролни органи;
- Отговаря за правилното водене на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи;
- Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация за изготвянето и анализа на управленски финансови отчети;
- Следи и правилно прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство, които имат отношение към дейността на фирмата;
- Организира счетоводната отчетност, осигурява своевременно отразяване в счетоводните регистри на всички стопански операции, отговаря за своевременното подаване на информация към НАП.

- Начисляване на амортизации;
- Изготвяне на месечна декларация по ЗДДС;
- Извършва систематизирана подредба на оперативна и счетоводна документация

- Текущо осчетоводяване на фактури по продажби и доставки;


Изисквания:

- Висше икономическо образование със специалност „ счетоводство и контрол“ или друга специалност с финансова насоченост
- Трудов стаж - минимум 5 г.
- Познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство
- Опит в изготвянето на ДДС декларации и годишни финансови отчети
- Отлично познаване и опит с MS Office
- Oпит в работата със счетоводен софтуер
- Английски език на работно ниво
- Комуникативност и умения за работа в екип
- Готовност за работа в динамична среда и желание да се развива
- Внимание към детайлите

Специализирани знания и умения:

- Познаване на счетоводните практики и нормативната база.
- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
- Закон за счетоводството

- ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони.

- Международните стандарти за финансови отчети- МСФО.

- Национални стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия НСФОМСП.
- Познаване на всички нормативни актове, свързани с финансовата дейност, счетоводната отчетност
- Ефективност и бързина при поставени срокове за изпълнение;
- Честност, лоялност, коректност
- Внимание към детайлите.
- Ориентираност към резултати.

 

II. СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ

 

Професионални отговорности:

- Изготвяне на необходимата документация, свързана с трудово-правните взаимоотношения с персонала на дружеството;
- Изготвянето на месечните ведомости и съпътстващата документация;
- Поддържане на архив от лични досиета;
- Контактува със служителите на НОИ, НАП, ИТ и др.административни органи;
- Работа със специализиран софтуер за ТРЗ.
- Изготвя документи за пенсиониране;
- Издаване на служебни бележки и удостоверения;
- Оформяне на документи свързани с отпуски и болнични;
- Следене на промените в трудовото, осигурителното и данъчно законодателство;
- Изготвяне на платежни документи за заплати, данъци и осигуровки;
- Изготвяне на отчети и справки за нуждите на ръководството.

Изисквания::
- Висше икономическо образование;
- Отлично познаване на нормативната уредба - КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ДОПК и др. нормативни документи, регулиращи общественото осигуряване и трудовите правоотношения;
- Прецизност, организираност, лоялност и отговорност;
- Предишен опит с ПП Аладин ще се счита за предимство;
- Много добра компютърна грамотност - MS Office /Excel, WORD/;
- Задължителен опит на подобна позиция- минимум 2 години;

 

 

III. ОФИС ОРГАНИЗАТОР

 

Описание на длъжността:

- Водене на входяща и изходяща кореспонденция
- Поемане и разпределяне на телефонни обаждания
- Работа с офис техника
- Класифициране и подреждане на документация, деловодство
- Изготвяне на месечни справки
- Извършване на технически преводи
- Координация на работата между отделните направления във фирмата
- Поддържане и обновяване на информационната база данни
- Организиране и координиране на бизнес срещи и фирмени събития
- Подпомагане на цялостната дейност в офиса
- Организация на офиса, контрол по осигуряване на необходимите консумативи


Изисквания:

- Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
- Добра компютърна грамотност - MS Office /Word, Excel/
- Отлични организаторски и комуникативни умения
- Активна и отговорна личност

 

IV. СТАЖАНТ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

Изисквания:

- Висше икономическо образование

- Познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство

- Отлично познаване и опит с MS Office

- Комуникативност и умения за работа в екип
- Готовност за работа в динамична среда и желание да се развива
- Внимание към детайлите

 

Моля, желаещите да кандидатстват по някоя от позициите да изпратят своето CV на office@universconsult.com.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Фирмени новини

10 / 10 / 2015

За трета поредна година "Универс Консулт" ООД взе участие в конференцият...

02 / 10 / 2015

На 02 октомври 2015 г. се проведе семинар на тема "Актуални казуси по ЗК...

23 / 01 / 2015

На 22 - 23 януари 2015 г. се проведе семинар на тема "Промени в ЗКПО и З...