В структурно отношение в дружеството могат да се обособят следните три отдела:

Одиторският отдел на УНИВЕРС КОНСУЛТ  включва 10 специалисти, които със своята квалификация и познания спомагат за високото качество на одиторските услуги. Задълбоченото познаване на материята, разнообразният професионален опит и стремежът към непрекъснато повишаване на счетоводните знания позволяват на специалистите в този отдел да консултират и разрешават проблемите на своите клиенти, характеризиращи се с разнообразна сфера на дейност.

Счетоводния отдел на УНИВЕРС КОНСУЛТ включва 7 специалисти, които облужват счетоводството на множество фирми, подпомагат внедряването на счетоводни системи и продукти, обработват възнагражденията на персонала и управленските екипи на клиента, осигурявайки му конфиденциалност и коректност по отношение на личнитему данни.

Данъчно-правният отдел на УНИВЕРС КОНСУЛТ включва 4 юристи и данъчни консултанти, които консултират и подпомагат взимането на решения във връзка с инициирането на дейности, вложения, инвестиции, подпомагат разрешаването на вече появили се проблеми от данъчно-правен характер.