Счетоводна Къща Универс Консулт ЕООД спечели безвъзмездно финансиране по процедура на ЕС за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID – 19"

01 Октомври 2020 г.

"Счетоводна Къща Универс Консулт" ЕООД подписа Договор № BG16RFOP002-2.073-25533-C01 по процедурата на Европейския съюз "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", код на процедура BG16RFOP002-2.073.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП".

Проектът "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" цели да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е финансиран с 4 900 лева, от които 4 165 лева европейско и 735 лева национално съфинансиране.

Срокът на проекта е от 30.09.2020 г. до 30.12.2020 г.