В стремежа си към комплексно разрешаване на бизнес проблемите на своите клиенти УНИВЕРС КОНСУЛТ осигурява широк кръг от услуги, които могат да бъдат групирани в следните направления.

СЧЕТОВОДСТВО

 • текущо водене на счетоводство;
 • обработка на заплати;
 • консултации във връзка с прилагането на националното и международно счетоводно законодателство;
 • помощ при избор на подходящ софтуер;
 • подбор на счетоводен персонал;
 • курсове по счетоводство;
 • изготвяне на счетоводни отчети съгласно българското счетоводно законодателство;
 • изготвяне на финансови отчети съгласно Международните счетоводни отчети и Международните отчети за финансово отчитане; съгласно Общоприетите счетоводни принципи на САЩ; изготвяне на отчети съгласно вътрешните управленски нужди.

 

ОДИТ

 • одит на отделни и консолидирани финансови отчети, изготвени съгласно националното счетоводно законодателство, Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане, както и съгласно Общоприетите счетоводни принципи на САЩ;
 • ограничен преглед на финансовите отчети изготвени съобразно гореизложените стандарти и принципи;
 • трансформиране на финансови отчети;
 • financial due diligence;
 • вътрешен одит;
 • извършване на договорени процедури.

ДАНЪЦИ

 • изготвяне на годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане на доходите на физическите лица;
 • изготвяне на заявления, справки – декларации и други форми съгласно Закона за данъка върху добавената стойност;
 • проверка на изготвени данъчни декларации, заявления, справки, описи и други;
 • консултации във връзка с данъчното законодателство, митници, Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, акцизите, валутното законодателство;
 • вътрешен данъчен преглед и одит;
 • данъчен дигностичен преглед (tax due diligence);
 • помощ при данъчни ревизии;
 • изготвяне на жалби по издадени данъчни ревизионни и други актове;
 • представителство пред органите на съда при данъчно- правни спорове;
 • курсове за обучение в областта на данъчното законодателство.

ПРАВНИ УСЛУГИ

 • правен анализ на договори, казуси и проблеми в областта на търговското, данъчното, трудовото, осигурителното законодателство, финансовия надзор и хазарта;
 • регистрация на търговски дружества, лица с нестопанска цел, еднолични търговци, кооперации в Агенцията по вписвания, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Данъчната администрация, специализирани институции, свързани със спесификата на упражнявана от фирмите дейност (Комисията по финансов надзор, Комисията по хазарта и др.)