Календар на данъчните и осигурителните задължения
 • 07-ми февруари - Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри през месец януари
 • 14-ти февруари – Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец януари на 2005 г.
 • 14-ти февруари - Подаване на справка-декларация за месец януари 2005 г. и внасяне на дължимия акциз за месец януари на 2005 г.
 • 15-ти февруари - Внасяне на удържания окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки “Живот и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
 • 15-ти февруари– Месечните авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15-ти февруари - Внасяне на окончателния данък за месец януари от бюджетните предприятия.
 • 15-ти февруари – Внасяне на начислените за месец януари 2005 г. еднократни данъци при източника върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
 • 15-ти февруари - Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.
 • 15-ти февруари - Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
 • 20-ти февруари - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
 • 28-ми февруари - Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при промяна в отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12 на предходната година.
 • 28-ми февруари - Внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец януари.
 • 28-ми февруари - Внасяне на данъка по чл. 46в от ЗКПО върху нетния тонаж на корабите за месец януари.