Календар на данъчните и осигурителните задължения
 • 01-ви юли - Авансови тримесечни вноски от лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, ролетка и други съоръжения за хазартни игри в казино, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета.

 • 07-ми юли - Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри през месец юни.

 • 10-ти юли - Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец юни доходи по трудови и извънтрудови правоотношения

 • 10-ти юли - Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.

 • 14-ти юли - Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец юни.

 • 14-ти юли - Подаване на справка-декларация за месец юни и внасяне на дължимия акциз за месец юни.

 • 15-ти юли - Внасяне на удържания окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.

 • 15-ти юли - Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 • 15-ти юли - Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.

 • 15-ти юли - Внасяне на окончателния данък за месец април от бюджетните предприятия.

 • 15-ти юли - Внасяне на начислените еднократни данъци при източника за месец април върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.

 • 15-ти юли - Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на долежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.

 • 15-ти юли - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

 • 20-ти юли - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори

 • 30-ти юли - Подаване на тримесечна декларация по чл. 56, ал. 10 от ЗКПО за предходното тримесечие от лица, извършващи морско търговско корабоплаване.

 • 31-ви юли - Трета вноска на патентния данък за 2005 г.

 • 31-ви юли - Внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец юни.

 • 31-ви юли - Внасяне на данъка по чл. 46 в от ЗКПО върху нетния тонаж на корабите за месец юни.