Закон за ДДС

 ·         януари14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на 2007 г.14 януари 2008

·         януари14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец декември на 2007г.14 януари 2008

·         януари20

Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък20 януари 2008
(Първият работен ден след 20 януари 2008г. е 21 януари 2008г.)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 ·         януари10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2007 г. за доходи от трудови правоотношения, включително удържания на основание чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, както и за доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 януари 2008

·         януари15

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие на 2007 г. от лицето, придобило дохода.15 януари 2008

·         януари31

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през декември 2007 г. са направени само частични плащания.31 януари 2008

·         януари31

Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през съответния месец/месеци на 2007 г.31 януари 2008

Закон за корпоративното подоходно облагане

 ·         януари10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено..10 януари 2008

·         януари15

Месечните авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 януари 2008

·         януари15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец декември.15 януари 2008

·         януари15

Внасяне на данъка върху приходите за месец декември 2007 г. от бюджетните предприятия15 януари 2008

·         януари15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 януари 2008

·         януари20

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 януари 2008
(Първият работен ден след 20 януари 2008г. е 21 януари 2008г.)

·         януари31

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец декември 2007г.31 януари 2008

·         януари31

Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 януари 2008

Закон за местните данъци и такси

Закон за облагане доходите на физическите лица

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 ·         януари10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец декември 2007 г.10 януари 2008

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 ·         януари15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство през месец декември 2007г.15 януари 2008

·         януари15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември 2007г.15 януари 2008