Закон за ДДС

 ·         септември14

Подаване на VIES-декларация от регистрираното лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец август.14 септември 2008
(Първият работен ден след 14 септември 2008г. е 15 септември 2008г.)

·         септември14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.14 септември 2008
(Първият работен ден след 14 септември 2008г. е 15 септември 2008г.)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 ·         септември10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 септември 2008

Закон за корпоративното подоходно облагане

 ·         септември10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 септември 2008

·         септември15

Внасяне на данъка върху приходите за месец август от бюджетните предприятия.15 септември 2008

·         септември15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец август: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 септември 2008

·         септември15

Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 септември 2008

Закон за местните данъци и такси

Закон за облагане доходите на физическите лица

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 ·         септември10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец август 2008 г.10 септември 2008

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 ·         септември15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август15 септември 2008

·         септември15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец август15 септември 2008