Закон за ДДС

·         декември14

Подаване на справка-декемвриларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.14 декември 2008
(Първият работен ден след 14 декември 2008г. е 15 декември 2008г.)

·         декември14

Подаване на VIES-декемвриларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец ноември.14 декември 2008
(Първият работен ден след 14 декември 2008г. е 15 декември 2008г.)

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

·         декември10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 декември 2008

·         декември31

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през ноември са направени само частични плащания.31 декември 2008

·         декември31

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 декември 2008

Закон за здравното осигуряване

Закон за корпоративното подоходно облагане

·         декември10

Подаване на декемвриларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 декември 2008

·         декември15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец ноември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 декември 2008

·         декември15

Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 декември 2008

·         декември15

Внасяне на данъка върху приходите за месец ноември от бюджетните предприятия.15 декември 2008

·         декември15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец ноември.15 декември 2008

·         декември20

Декемврилариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 декември 2008
(Първият работен ден след 20 декември 2008г. е 22 декември 2008г.)

·         декември31

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 декември 2008

·         декември31

Подаване на декемвриларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.31 декември 2008

·         декември31

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец ноември.31 декември 2008

Закон за местните данъци и такси

·         декември31

Подаване на декемвриларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2008 г., ако такова основание и ред са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ на съответния общински съвет.31 декември 2008

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

·         декември10

Подаване на Интрастат-декемвриларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец ноември 2008 г.10 декември 2008

Кодекемврис за социално осигуряване

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

·         декември15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември15 декември 2008

·         декември15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец ноември15 декември 2008