Закон за ДДС

 ·         февруари14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец януари14 февруари 2008

·         февруари14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.14 февруари 2008

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 ·         февруари10

Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 10 февруари част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. от лицата, подали декларацията в същия срок.10 февруари 2008
(Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

·         февруари10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения, включително удържания на основание чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, както и за доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 февруари 2008
(Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

·         февруари29

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.29 февруари 2008

·         февруари29

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през януари са направени само частични плащания.29 февруари 2008

·         февруари29

Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през съответния месец/месеци на 2007 г.29 февруари 2008

Закон за корпоративното подоходно облагане

 ·         февруари10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 февруари 2008
(Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

·         февруари15

Внасяне на данъка върху приходите за месец януари от бюджетните предприятия.15 февруари 2008

·         февруари15

Месечните авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 февруари 2008

·         февруари15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец януари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 февруари 2008

·         февруари15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец януари.15 февруари 2008

·         февруари20

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 февруари 2008

·         февруари29

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец януари.29 февруари 2008

·         февруари29

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.29 февруари 2008

Закон за местните данъци и такси

 ·         февруари29

Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12 на предходната година.29 февруари 2008

Закон за облагане доходите на физическите лица

 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 ·         февруари10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец януари 2008 г.10 февруари 2008
(Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 ·         февруари15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец януари15 февруари 2008

·         февруари15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари15 февруари 2008