Закон за ДДС

·         ноември14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.14 ноември 2008

·         ноември14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец октомври.14 ноември 2008

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

·         ноември10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 ноември 2008

·         ноември30

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.30 ноември 2008
(Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

·         ноември30

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през октомври са направени само частични плащания.30 ноември 2008
(Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

Закон за здравното осигуряване

Закон за корпоративното подоходно облагане

·         ноември10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 ноември 2008

·         ноември15

Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 ноември 2008
(Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

·         ноември15

Внасяне на данъка върху приходите за месец октомври от бюджетните предприятия.15 ноември 2008
(Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

·         ноември15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец октомври: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 ноември 2008
(Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

·         ноември15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец октомври.15 ноември 2008
(Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

·         ноември20

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 ноември 2008

·         ноември30

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.30 ноември 2008
(Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

·         ноември30

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец октомври.30 ноември 2008
(Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

Закон за местните данъци и такси

·         ноември30

Четвърта вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2008 г. от юридически и физически лица.30 ноември 2008
(Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

·         ноември10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец октомври 2008 г.10 ноември 2008

Кодекс за социално осигуряване

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

·         ноември15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври15 ноември 2008
(Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

·         ноември15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец октомври15 ноември 2008
(Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)