Календар на данъчните и осигурителните задължения
 • 03-ти януари – Авансови тримесечни вноски от лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, ролетка и други съоръжения за хазартни игри в казино, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета.

 • 07-ми януари - Отпечатване на съкратен отчет на фискалната памет за изтеклата 2004 г. година за всяко фискално устройство.

 • 10-ти януари – Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец декември 2004 г. доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.

 • 10-ти януари – Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.

 • 14-ти януари – Подаване на справка-декларация, дневници и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период месец декември на 2004 г.
 • Подаване на справка-декларация за месец декември 2004 г. и внасяне на дължимия акциз за месец декември на 2004 г.
 • 15-ти януари - Внасяне на авансовия данък за четвърто тримесечие на 2004 г. за доходите, получени от: отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие.
 • 15-ти януари - Внасяне на дължимия окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 - 7 от ЗОДФЛ, получени през четвъртото тримесечие на 2004 г., когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.
 • 15-ти януари - Внасяне на удържания окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки “Живот и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
 • 15-ти януари – Месечните авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  Внасяне на окончателния данък за месец декември 2004 г. от бюджетните предприятия.
 • 15-ти януари – Внасяне на окончателния данък за месец декември на 2004 г. от застрахователите.
 • 15-ти януари – Внасяне на начислените за месец декември 2004 г. еднократни данъци при източника върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
 • 15-ти януари - Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.
 • 15-ти януари - Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
 • 20-ти януари - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през месец декември хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори. Деклариране на данъка и възнаграждението на доставчика на телефонна или телекомуникационна услуга за месец декември 2004 г. от лицензирания телефонен или телекомуникационен оператор и от доставчика на услугата. Внасяне на този данък от лицензирания телефонен или телекомуникационен оператор.
 • Ползване на 5 на сто отстъка върху сумата, която остава за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ за доходи, получени през 2004 г., от лицата, подали декларацията и заплатили данъка в срок до 31.01.2005 г.
 • Подаване на декларации за облагане с патентен данък за 2005 г.
 • Първа вноска от патентния данък за 2005 г. Лицата, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 43 и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
 • Внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец декември на 2004 година.
 • Подаване на декларация по чл. 51, ал. 9 във връзка с чл. 2, ал. 6 от ЗКПО за 2005 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които са избрали от 2005 г. да се облагат с данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация, вместо с корпоративен данък.