Закон за ДДС

 ·         август14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.14 август 2008

·         август14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец юли.14 август 2008

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 ·         август10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 август 2008
(Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

·         август31

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през юли са направени само частични плащания.31 август 2008
(Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

·         август31

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 август 2008
(Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

Закон за корпоративното подоходно облагане

 ·         август10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 август 2008
(Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

·         август15

Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 август 2008

·         август15

Внасяне на данъка върху приходите за месец юли от бюджетните предприятия.15 август 2008

·         август15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юли: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 август 2008

·         август15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец юли.15 август 2008

·         август20

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 август 2008

·         август31

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 август 2008
(Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

·         август31

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец юли.31 август 2008
(Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

Закон за местните данъци и такси

Закон за облагане доходите на физическите лица

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 ·         август10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец юли 2008 г.10 август 2008
(Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 ·         август15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юли15 август 2008

·         август15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли15 август 2008