До 10-ти април:

 

ЗДДФЛ

1.                              Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 

2.                              Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

 

ЗКПО

1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

 

ЗСВОТС

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец март 2011 г.

 

До 14-ти април:

ЗДДС

1.                                   Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.

2.                                   Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.

 

До 15-ти април:

ЗДДФЛ

1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2011 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.

2.  Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на 2011 г. от лицето, придобило дохода.

 

ЗКПО

1.                                   Внасяне на данъка върху приходите за месец март от бюджетните предприятия.

2.                                   Месечните авансови вноски за корпоративния данък за април по Закона за корпоративното подоходно облагане.

3.                                   Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

4.                                   Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец март: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

5.                                   Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец март.

6.                                   Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

1.                                               Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец март

2.                                               Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март

 

До 20-ти април:

ЗКПО

1.                                   Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗДДС

1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

 

До 30-ти април:

ЗМДТ

 1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ  тримесечие на 2011 г.

             2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2011 г. с отстъпка от 5 на сто.

             3. Плащане на  данъка върху превозните средства за цялата 2011 г. с отстъпка от 5 на сто.

 

ЗКПО

1. Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.

2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец март.

 

     ЗДДФЛ

1.                                   Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2010 г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.

2.                                   Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок.

3.                                   Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

4.                                   Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

5.                                   Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през март са направени само частични плащания.

  6.  Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2010 г.

 
ЗДЗП

1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.