Закон за ДДС

 ·         април14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец март.14 април 2008

·         април14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.14 април 2008

·         април20

Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък20 април 2008
(Първият работен ден след 20 април 2008г. е 21 април 2008г.)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 ·         април10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 април 2008

·         април10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 април 2008

·         април15

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2007 г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.15 април 2008

·         април15

Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2008 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.15 април 2008

·         април15

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на 2008 г. от лицето, придобило дохода.15 април 2008

·         април30

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през март са наприлавени само частични плащания.30 април 2008

·         април30

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.30 април 2008

·         април30

Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008г.30 април 2008

Закон за корпоративното подоходно облагане

 ·         април15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец март.15 април 2008

·         април15

Внасяне на данъка върху приходите за месец март от бюджетните предприятия.15 април 2008

·         април15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец март: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 април 2008

·         април15

Месечните авансови вноски за корпоративния данък за април по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 април 2008

·         април15

Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 април 2008

·         април15

Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.15 април 2008

·         април20

Деклариране на наприлавените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 април 2008
(Първият работен ден след 20 април 2008г. е 21 април 2008г.)

·         април30

Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
30 април 2008

·         април30

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец март.30 април 2008

Закон за местните данъци и такси

 ·         април30

Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък30 април 2008

·         април30

Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото и второ тримесечие на 2008 г. Лицата, които до 30 април са заплатили пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.30 април 2008

Закон за облагане доходите на физическите лица

 ·         април30

Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок.30 април 2008

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 ·         април10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец март 2008 г.10 април 2008

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 ·         април15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март15 април 2008

·         април15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март15 април 2008