До 10-ти март:

ЗДДФЛ

1.                                    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 

2.                                    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

ЗКПО

1.                                Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

 

ЗСВОТС

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец февруари 2011 г.

 

До 14-ти март:

ЗДДС

1.                                   Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.

2.                                   Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.

 

До 15-ти март:

ЗКПО

1.                                                   Месечните авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

2.                                                   Внасяне на данъка върху приходите за месец февруари от бюджетните     предприятия.

3.                                                   Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец февруари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

4.                                                   Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец февруари.

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец февруари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари

 

               

До 20-ти март:

ЗКПО

1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

 

До 31-ви март:

ЗКПО

1.                                   Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2010 г.

2.                                   Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.

3.                                   Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.

4.                                   Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от организаторите на хазартни игри за данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта.

5.                                   Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.

6.                                   Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец февруари.

7.                                   Кооперациите и образуваните от тях предприятия превеждат 50 на сто от преотстъпения корпоративен данък за 2010 г. в инвестиционните фондове на кооперативните съюзи.

 

ЗДДФЛ

1.                  Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

2.                  Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания.

 

  ЗДЗП

1.                   Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.