До 10-ти юни:

ЗДДФЛ

1.                                          Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 

2.                                          Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

 
ЗКПО

1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

 

ЗСВОТС

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец май 2011 г.

 

До 14-ти юни:

ЗДДС

1.                                   Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.

2.                                   Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец май.

 

До 15-ти юни:

ЗКПО

1.                                   Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

2.                                   Внасяне на данъка върху приходите за месец май от бюджетните предприятия.

3.                                   Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец май: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

4.                                   Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец май.

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

1.                              Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец май

2.                              Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май

 

              

До 20-ти юни:

ЗКПО

1.                                   Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

 

До 30-ти юни:

ЗКПО

1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.

2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец май.

3. Кооперативните съюзи отчитат пред Министерството на финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък за 2010 г. по отменения чл. 187.

ЗДДФЛ

 

1.                                               Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

2.                                               Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през май са направени само частични плащания.

 

ЗМДТ

1.                                     Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г.

2.                                     Плащане на първа вноска на данъка върху превозните средства за 2011 г.

 
ЗДЗП

1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.