Закон за ДДС

 ·         май14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец април.14 май 2008

·         май14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.14 май 2008

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 ·         май10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 май 2008
(Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

·         май31

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през април са направени само частични плащания.31 май 2008
(Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

·         май31

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 май 2008
(Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

Закон за корпоративното подоходно облагане

 ·         май10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
10 май 2008
(Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

·         май15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец април.15 май 2008

·         май15

Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 май 2008

·         май15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец април: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 май 2008

·         май15

Внасяне на данъка върху приходите за месец април от бюджетните предприятия.15 май 2008

·         май20

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 май 2008

·         май31

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец април.31 май 2008
(Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

·         май31

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО31 май 2008
(Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

Закон за местните данъци и такси

Закон за облагане доходите на физическите лица

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

·         май10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец април 2008 г.10 май 2008
(Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 ·         май15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец април15 май 2008

·         май15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април15 май 2008