Закон за ДДС

 ·         юни14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.14 юни 2008
(Първият работен ден след 14 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

·         юни14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец май.14 юни 2008
(Първият работен ден след 14 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 ·         юни10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 юни 2008

·         юни30

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.30 юни 2008

·         юни30

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през май са направени само частични плащания.30 юни 2008

Закон за корпоративното подоходно облагане

 ·         юни10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 юни 2008

·         юни15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец май.15 юни 2008
(Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

·         юни15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец май: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 юни 2008
(Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

·         юни15

Внасяне на данъка върху приходите за месец май от бюджетните предприятия.15 юни 2008
(Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

·         юни15

Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 юни 2008
(Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

·         юни20

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 юни 2008

·         юни30

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО30 юни 2008

·         юни30

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец май.30 юни 2008

Закон за местните данъци и такси

 ·         юни30

Първа вноска на данъка върху превозните средства за 2008 г. Лицата, които са предплатили в този срок данъка за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто.30 юни 2008

·         юни30

Първа и втора вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2008 г. Лицата, които са предплатили в този срок данъка за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто.30 юни 2008

Закон за облагане доходите на физическите лица

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 ·         юни10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец май 2008 г.10 юни 2008

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 ·         юни15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май15 юни 2008
(Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

·         юни15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец май15 юни 2008
(Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)