Закон за ДДС

 ·         юли14

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.14 юли 2008

·         юли14

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец юни.14 юли 2008

·         юли20

Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък20 юли 2008
(Първият работен ден след 20 юли 2008г. е 21 юли 2008г.)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 ·         юли10

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 юли 2008

·         юли15

Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2008 г. от лица, придобили доходи от: стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.15 юли 2008

·         юли15

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второ тримесечие на 2008 г. от лицето, придобило дохода.15 юли 2008

·         юли31

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през юни са направени само частични плащания.31 юли 2008

·         юли31

Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 юли 2008

·         юли31

Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008г.31 юли 2008

Закон за корпоративното подоходно облагане

 ·         юли10

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 юли 2008

·         юли15

Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 юли 2008

·         юли15

Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец юни.15 юли 2008

·         юли15

Внасяне на данъка върху приходите за месец юни от бюджетните предприятия.15 юли 2008

·         юли15

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юни: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 юли 2008

·         юли15

Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 юли 2008

·         юли15

Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.15 юли 2008

·         юли20

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 юли 2008
(Първият работен ден след 20 юли 2008г. е 21 юли 2008г.)

·         юли31

Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 юли 2008

·         юли31

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец юни.31 юли 2008

Закон за местните данъци и такси

 ·         юли31

Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за третото тримесечие на 2008 г.31 юли 2008

Закон за облагане доходите на физическите лица

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 ·         юли10

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец юни 2008 г.10 юли 2008

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 ·         юли15

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юни15 юли 2008

·         юли15

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни15 юли 2008