Настоящият коментар обхваща промените в ЗДДФЛ, направени с държавен вестник бр.106 от 12.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г. Коментарът включва най-важните по усмотрение на автора промени. Не са включени някои незначителни редакционни промени, както и някои рядко приложими в практиката разпоредби.

 

 

1. Не са облагаеми не само лихвите по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки в страната, но също така и от тези, които са позиционирани в държави – членки на Европейския съюз  или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

2. Разширен е обхватът за данъчните облекчения за дарения, като в групата на лицата, за които даренията се признават за облекчение на дарителя е включен и детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). Да припомним, че данъчните облекчения за дарения се признават до 5 на сто от сумата на годишните данъчни основи по чл.17.  Отделно се признават до 15 на сто за дарение за културата и до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца".

 

3. Въведено е ново данъчно облекчение за млади семейства. Съгласно новия чл.22а  сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:

а. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

б. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;

в. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

За ползване на облекчението е необходимо лицето да си набави следните документи: свидетелството за сключен граждански брак, справка за имотното състояние на кредитоискателите, договор за ипотечен кредит, погасителен план, заверен от банката кредитозаемател, и документи, удостоверяващи направените вноски - за данъчно облекчение по чл. 22а.

 

4. В закона е направена малка редакция, свързана с облагането на доходите от стопанска дейност на едноличните търговци. Добавено е, че в облагаемия доход на едноличния търговец се включва и превишението над двукратния размер, посочен в нормативен акт, на дневните командировъчни пари на собственика на предприятието на едноличния търговец. До 31.12.2008 г. подобно ограничение не съществуваше, което позволяваше признаване на командировъчни пари без ограничение в размера. Да припомним, че облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формирана по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

 

5. Редактирани са текстовете, третиращи авансовия данък за доходи от стопанска дейност (доходите от извънтрудови правоотношения – хонорари и други подобни).

5.1. Малка редакционна поправка е направена при изчисляването на облагаемия доход на самоосигуряващите се лица. В този случай авансовият данък се определя върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Тази редакция, въведена заедно с промяната в авансовото облагане на самоосигуряващите се лица от 01.01.2009 г., разгледана в т..5.3 по-долу, позволява справедливо изчисляване на авансовия данък на самоосигуряващите се лица.

До 31.12.2008 г. съществуваше задължение на предприятието – платец на дохода да удържа данък върху доходите, изплатени на самоосигуряващи се лица (например: адвокати). Сметката за изплатени суми, утвърдена със заповед № ЗМД – 42 от 10.01.2008 г. даваше възможност облагаемият доход при авансово облагане да се намалява с осигурителните вноски само, ако предприятието – платец ги удържа. При самоосигуряващите се лица осигурителните вноски се внасят не от предприятието – платец, а от самите лица. Така, в действителност авансовият данък се изчисляваше без приспадане на осигурителните вноски и се определяше в по-висок размер. С промяната в ЗДДФЛ от 01.01.2009 г. този недостатък е отстранен. Самоосигуряващите се лица, които декларират пред предприятието – платец желанието си сами да си внасят авансовия ДДФЛ, няма да имат задължение за попълване на „сметка за изплатени суми” и при изчисляване на авансовия данък ще приспаднат сами внесените от тях осигурителни вноски.

5.2. Едновременно с това e въведена възможност необлагаемият минимум за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност (7920 лева) да се взима предвид и при определяне и внасяне на авансовите вноски от тези лица. В чл.43, ал.(2) изрично е отбелязано, че тези лица дължат авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. Въведено е изискване лицето, придобиващо дохода да удостовери степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТEЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данъка

5.3. Дадена е възможност самоосигуряващите се лица да декларират това обстоятелство пред платците на доходи и да ги освободят от задължение да им удържат и внасят авансов данък. В този случай лицата сами трябва да определят авансовия си данък и да го внесат в срок до 15-то число на месеца, следващ тримесечието.

 

6. Аналогично на т.6 по-горе е направена редакция в чл.44, определящ реда за изчисляване и внасяне на авансовия данък върху доходите от наем и от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Редакцията дава възможност необлагаемият минимум (7920 лв.) на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност да се взима предвид при определяне на  авансовия данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Съгласно чл.44 лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължат авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7 920 лв.

 

7. Разширен е обхватът на лицата, които са длъжни да подадат годишна данъчна декларация, съгласно в чл.50, като към тях са добавени и лицата с доходи по чл.38, ал.8.

Съгласно чл.38, ал.(8) С окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", придобити на датата на:

а. обратно получаване на внесените суми за застраховки "Живот";

б. обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване, с изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи;

в. получаване на внесените суми за допълнително доброволно осигуряване преди придобиване право на допълнителна пенсия;

г. прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице;

д. изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облекчение по чл. 19, в договор, за който не може да се ползва посоченото облекчение;

е. усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато застраховка "Живот" се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.

 

Ще обърнем внимание и на още една редакция във връзка с доходите по чл.38, ал.8. Данъкът за тези доходите се  удържа и внася от застрахователното/осигурителното дружество, само когато то е местно лице, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който доходът е придобит от физическото лице. В останалите случаи данъкът се удържа и внася от лицето, придобило дохода.

 

8. Направена е промяна в справката за изплатените доходи на физически лица, която предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи изготвят и подават по реда на чл.73 от закона. С новата алинея (3) е въведено изискване доходите по чл.38, ал.1 (дивиденти и ликвидационни дялове) да се включват в справката по ал. 1 за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на разхода - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.

В преходните и задължителни разпоредби на закона - § 19 е разяснено, че в справката по чл. 73, ал. 1 за изплатени доходи на физически лица за данъчната 2008 г. се включват и изплатените през същата година доходи по дивиденти и ликвидационни дялове, когато тези доходи не са включени в справка за предходни данъчни години.

 

9. Печалби и загуби от сделки с финансови инструменти. До 31.12.2008 г. не се облагаха доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа. Считано от 01.01.2009 г. е разширен териториалния обхват на тези необлагаеми сделки, като едновременно е прецизирана дефиницията. Необлагаеми са доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби (ДР). Съгласно  § 1, т. 11 от ДР "Разпореждане с финансови инструменти" са сделките:

а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Видно от направената промяна е, че е разширен териториалният обхват на необлагаемите доходи, като се включват и разпоредителните сделки с финансови инструменти не само в страната, но и в държави – членки на Европейския съюз и държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

10. Командировъчни пари на лица по правоотношения, които не са трудови. Новият текст на чл.13, ал.(1), т.23 гласи, че не се облагат получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения. Т.е  промяната се изразява единствено в това, че изразът „извънтрудови правоотношения” е заменен с „правоотношения, които не са трудови”.

Смисълът на тази промяна е в дефиницията „извънтрудови правоотношения”, която  дава §1, т.30 от ДР на ЗДДФЛ. Това са са правоотношенията извън тези по т. 26 (трудовите), т. 28 (упражняване на занаят) и т. 29 (упражняващите свободна професия), по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец. Следователно, в старата редакция законът не освобождаваше от облагане командировъчните пари на лицата, упражняващи занаят и свободна професия. Командировъчните пари на лицата, работещи по трудови правоотношения се освобождаваха на основание на друг член (чл.24, ал.(2), т.5).

11. Издаване на удостоверение по образец за платен данък от чуждестранно физически лице.  Чуждестранните физически лица се облагат с данък при източника за доходите, изредени в чл.37 и 38 от ЗДДФЛ (лихви, наеми, дивиденти, договори за управление и контрол и др.). Данъкът се удържа от платеца на дохода, който подава специална декларация по чл.55 от закона. За удържаният данък чуждестранното лице няма задължение да подава ГДД, въпреки че посочените доходи са от източник в страната. За удържания данък данъчната администрация издава сертификат. С този сертификат лицето ще ползва данъчен кредит в държавата, в която то се явява местно лице.

Чуждестранните физически лица (ЧФЛ), обаче, не се облагат в България единствено за доходите по чл.37 и 38. Например, ЧФЛ ще се обложи в България и за дохода от работа по трудов договор на територията на страната или от извършени услуги на територията на страната. Тези доходи не се облага с данък при източника, но подлежат на облагане в страната. ЧФЛ следва да подадат годишна декларация и да се обложат с ДДФЛ. За платения ДДФЛ за тези доходи те също имат право да получат сертификат за удържан данък и въз основа на него да ползват данъчен кредит в страната, в която са местни лица. Именно в това се състои новата редакция на чл.58, която до 31.12.2008 г. не визираше възможност за издаване на сертификат за доходи извън тези, в член 37 и 38.

 

 

 

23.01.2009 г.                                                                  

д-р М.Кондова – регистриран одитор

 

Фирмени новини

17 / 12 / 2013

На 16-17 декември 2013 г. се проведе семинар на тема „Промени в ЗК...

16 / 11 / 2013
На 16-17 декември 2013 г. „Универс Консулт“ ООД ще проведе традиционния дан...
15 / 11 / 2013
„Универс Консулт“ ООД стана пълноправен член на организацията CH Internatio...
Meet the board – maintaining tight quality control standards